गौतम बुद्ध यांची वंदना 

 नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स । 

नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स ।

नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स ।

 गौतम बुद्ध वंदना मराठी 

 त्रिशरण 

 बुद्धं शरणं गच्छामि ।

 धर्मं शरणं गच्छामि ।

 संघं शरणं गच्छामि ।

 गौतम बुद्ध यांची वंदना 

 दुतियम्पि बुद्धं सरणं गच्छामि । 

 दुतियम्पि धम्म सरणं गच्छामि ।

दुतियम्पि संघ सरणं गच्छामि ।

 गौतम बुद्ध यांची वंदना 

ततियम्पि बुद्धं सरणं गच्छामि ।

ततियम्पि धम्म सरणं गच्छामि ।

ततियम्पि संघ सरणं गच्छामि ।

 पंचशील 

 पाणतिपाता वेरमणी   सिक्खापदं समादियामि ।

 पंचशील 

अदिन्नादाना वेरमणी सिक्खापदं समादियामि ।

 पंचशील 

कामेसु मिच्छाचारा वेरमणी सिक्खापदं समादियामि ।

 पंचशील 

 मुसावादा वेरमणी सिक्खापदं   समादियामि ।

 पंचशील 

सुरा-मेरय-मज्ज-पमादट्ठानावेरमणी सिक्खापदं समादियामि ।

॥ भवतु सर्व मंगलं ॥
॥ साधू साधू साधू॥